इजिप्ट सरकारले दिएको MD/MS Radiology/Dermatology मा आवेदन गर्नुहुने निवेदकहरुले कार्यानुभव सम्बन्धी प्रमाण पेश गर्न हुन

मिति २०७४।३।२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित इजिप्ट सरकारबाट सन २०१७/१८का लागि स्नातकोत्तर तह MD/MS सरह Radiology / Dermatology विषयको आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना अनुसार शिक्षा मन्त्रालय छात्रबृत्ती शाखामा निबेदन दिनुभएका उम्मेदवारहरुले छात्रबृत्ति सम्बन्धि नियमावली २०६० (छैटौ   संसोधन २०७२ समेत) को नियम १२ को २ बमोजिम कार्यअनुभवको अङ्क प्रदान गरि योग्यताक्रम निर्धारण गरिने भएको हुँदा आफ्नो कार्य अनुभब सम्बन्धी प्रमाण मिति २०७४।३।१२ गते सोमबार कार्यालय समयभित्र छात्रबृत्ती शाखा केसरमहलमा बुझाउनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।