शैक्षिक वर्ष २०१७-१८ को लागि श्रीलंकाको Sri Lanka Institute of Information Technology(SLIIT) मा सार्क राष्ट्रका विद्यार्थीहरुलाइ Undergraduate Degree Programs अन्तरगत छात्रबृत्ति सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

Ministry of Higher Education of SriLanka ले शैक्षिक वर्ष २०१७-१८ को लागि श्रीलंकाको Sri Lanka Institute of Information Technology (SLIIT) ले सार्क राष्ट्रका विद्यार्थीहरुलाइ Undergraduate Degree Programs अन्तरगत विभिन्न विषयमा केहि सिटहरु छात्रबृत्ति प्रदान गर्ने भएकोले उक्त छात्रबृत्तिमा छनौट हुन चाहने नेपाली नागरिक उम्मेदवारहरुले मिति २०७४ असार १२ देखि  १८ सम्म शिक्षा मन्त्रालय छात्रबृत्ति शाखा केशरमहलमा निवेदन दिनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यसैसाथ संलग्न कोर्ष सम्बन्धी विवबरण र प्राप्त जानकारी समेत हेर्नुहुन अनुरोध छ ।

  1. दरखास्तका लागि  आबश्यक न्युनतम योग्यता - कोर्ष सम्बन्धी विवबरणमा उल्लेख भए बमोजिम ।
  2. दरखास्त दिने अबधि - मिति २०७४ असार १२ देखि १८ सम्म
  3. दरखास्त साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु – नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, कोर्ष सम्बन्धी विवबरणमा उल्लेख भए बमोजिमका न्युनतम योग्यता हासील गरेका प्रमाणपत्रका प्रतिलिपीहरु
  4. छात्रबृत्तिको छनौट छात्रबृत्ती प्रदान गर्ने निकायबाट हुनेछ ।
  5. छात्रवृत्तिमा छनोट भई Confirmation  प्राप्त भए पछि मन्त्रालयबाट मनोनयन (Nomination) गरिनेछ । 

विस्तृत विवरण यसैसाथ संलग्न छ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
sliit 3370 Kb application/pdf View Download