इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको स्नातक (MBBS )तहको छात्रवृत्तिमा सूची समायोजन गरी पूर्व मनोनयन ( pre-nomination) गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ने

नेपाल सरकारलाई इजिप्ट सरकारले सन् २०१७/२०१८ लागि उपलब्ध गराएको स्नातक तहको तहको General Medicine(MBBS) विषयको आशिक छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि मिति २०७४।०३।२ गतेको प्रकाशित सूचनाअनुसार रितपूर्वक पर्न अएका दरखास्तहरु मध्ये सम्बन्धित अध्ययन सस्थानको प्रवेश परीक्षाको नतिजा, मन्त्रालयको अन्तिम योग्यताकम समूहगत आरक्षण प्रतिशत  समेतका आधारमा मिति २०७४ असार १३ गते बसेको छात्रवृत्ति छनोट समितिको बैठक तथा मन्त्रालयको मिति २०७४।०३।१४ को निर्णयानुसार निम्नानुसारका उम्मेदवारहरुलाई सूचि समायोजन गरी मुख्य उम्मेदवारका रुपमा पूर्व मनोनयन गरिएकोले समायोजन गरि मूख्य उम्मेदवारमा छनौट भएका उम्मेवारहरुले मिति २०७४।०३।१५ गते दिनको २.०० बजे भित्र देहायका कागजात सहित सम्पर्क गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । छनौट भएका उम्मेदवारहरुको Confirmation प्राप्त नभएमा पून: मनोनयनका लागि नेपाल सरकार बाध्य नहुने ब्यहोरा समेत जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ ।

नोटःयो मनोनयन प्रारम्भिक हो। उम्मेदवारहरुको अन्तिम मनोनयन इजिप्ट सरकारबाट conformation प्राप्त भएपछि गरिने छ ।

                                                Main Canididate

 

 

 

SN

MOE Merit

Full Name

Gender

Group

Pre Nomination

1

75

GRISHMA KOIRALA

Female

General

MBBS

2

81

BINAY THAKUR BARAHI

Male

General

MBBS

3

90

MANJU PADHYA

Female

General

MBBS

4

371

SIWANI CHANDRA

Female

Female

MBBS

5

301

KISHOR SHRESTHA

Male

Janajati

MBBS

 

                                                                                                                                 

  1. छनौट भएका उम्मेदवारहरुले सम्पर्कमा पेश गर्नुपर्ने आवश्यककागजातहरुः
  1. शिक्षा मन्त्रालको योग्यताक्रम दरखास्त दर्ताको निस्साको सक्कलसहित १प्रतिप्रतिलिपि ।
  2. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कलसहित १ प्रतिप्रतिलिपि ।
  3. निरोगिताको प्रमाणपत्रको सक्कलसहित १ प्रतिप्रतिलिपि ।
  4. SLC को मार्कशिट, Original  चारित्रिक प्रमाणपत्रको सक्कलसहित १ प्रतिप्रतिलिपि ।
  5. +2 वा सो सरहको ट्रान्स्कृप्ट, प्रोभिजनल सर्टिफिकेटको सक्कलसहित१/१प्रतिप्रतिलिपि ।
  6. +2 वा सो सरहको चारित्रिक प्रमाणपत्रको सक्कलसहित१/१प्रतिप्रतिलिपि ।
  7.  हालसालै खिचिएको अटो साइजको फोटो ३ प्रति ।
  8.  माथि बुँदा नं.  ४ र ५ मा उल्लिखित शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्रहरुको सम्बन्धित बोर्ड, शिक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय बाट सत्यापन गरिएका ३/३ प्रति सक्कल
  9.  सबै कागजाताहरुको छाया प्रति Software मा अपलोड गर्नुपर्ने भएकोले Electronic copy .jpeg format मा लिइआउनुहुन अनुरोध छ ।