इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको स्नातकोत्तर ( MD/MS )तहको छात्रवृत्तिमा मनोनयन ( pre-nomination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकारलाई इजिप्ट सरकारले सन् २०१७/२०१८ लागि उपलब्ध गराएको स्नातकोत्तर तहको  MD/MS विषयको आशिक छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि मिति २०७४।०३।२ गतेको प्रकाशित सूचनाअनुसार रितपूर्वक पर्न अएका दरखास्तहरु मध्ये सम्बन्धित अध्ययन सस्थानको प्रवेश परीक्षाको नतिजा, मन्त्रालयको अन्तिम योग्यताकम विषयगत समूह समेतका आधारमा मिति २०७४ असार  १४ गते बसेको छात्रवृत्ति छनोट समितिको सिफारिस तथा मन्त्रालयको मिति २०७४।०३।१४ को निर्णयानुसार निम्नानुसारका उम्मेदवारहरुलाइ मुख्य उम्मेदवारका रुपमा  मनोनयन गरिएकोले छनौट भएका मुख्य उम्मेवारहरुले मिति २०७४।०३।१५ गते २.00 बजे भित्र देहायका कागजात सहित सम्पर्क गर्न र पूर्व मनोनयनमा परेका उम्मेदवार मध्ये अध्ययनका लागि असमर्थ उ्रम्मेदवारले सोही अवधि भित्र अध्ययन असमर्थताको लिखित जानकारी गराउन र मनोनयन सम्बन्धमा कुनै दावीविरोध भए  उम्मेदवार स्वंय उपस्थित भई लिखित जानकारी गराउन एवम् मुख्य उम्मेदवारको रुपमा सूचिकृत नभएका रित पूर्वकका सबै उम्मेदवारहरुलाई बैकल्पिक उम्मेदवारका रुपमा सूचिकृत गरिएकाले बैकल्पिक उम्मेदवारले मिति २०७४।०३।१५ गते दिनको ४.oo बजेसम्ममा सम्पर्क गर्नुहुन सुचित गरिएको छ ।छनौट भएका उम्मेदवारहरुको Confirmation प्राप्त नभएमा पून: मनोनयनका लागि नेपाल सरकार बाध्य नहुने ब्यहोरा समेत जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ । साथै छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमवली, २०६० बमोजिम यस मन्त्रालयबाट प्रकाशित सूचना बमोजिम दरखास्त दिने अन्तिम दिन समय सम्ममा २ वर्ष अवधि पूरा नगरेका उम्मेदवारहरुलाई योग्यता सूचीमा नराखीएको व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

नोटः यो मनोनयन प्रारम्भिक हो । उम्मेदवारहरुको अन्तिम मनोनयन इजिप्ट सरकारबाट conformation प्राप्त भएपछि गरिने छ ।

क्रम संख्या

उम्मेदवारको नाम

विषय

१.

कमल लामिछाने

रेडियोलोजी ( Radiology)

२.

शरदचन्द्र बराल

डरमाटोलोजी (Dermatology)

 

 1. छनौट भएका उम्मेदवारहरुले सम्पर्कमा पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु;
 1. शिक्षा मन्त्रालको योग्यताक्रम दरखास्त दर्ताको निस्साको सक्कलसहित १प्रतिप्रतिलिपि ।
 2. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कलसहित १ प्रतिप्रतिलिपि ।
 3. निरोगिताको प्रमाणपत्रको सक्कलसहित १ प्रतिप्रतिलिपि ।
 4. SLC को मार्कशिट, Original  चारित्रिक प्रमाणपत्रको सक्कलसहित १ प्रतिप्रतिलिपि ।
 5. +2 वा सो सरहको ट्रान्स्कृप्ट, प्रोभिजनल सर्टिफिकेटको सक्कलसहित१/१प्रतिप्रतिलिपि ।
 6. +2 वा सो सरहको चारित्रिक प्रमाणपत्रको सक्कलसहित१/१प्रतिप्रतिलिपि ।
 7. MBBS वा सो सरहको ट्रान्स्कृप्ट, प्रोभिजनल सर्टिफिकेटको सक्कलसहित१/१प्रतिप्रतिलिपि ।
 8. MBBS वा सो सरहको चारित्रिक प्रमाणपत्रको सक्कलसहित१/१प्रतिप्रतिलिपि ।
 9. हालसालै खिचिएको अटो साइजको फोटो ३ प्रति ।
 10. माथि बुँदा नं. ४, ५ र ७ मा उल्लिखित शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्रहरुको सम्बन्धित बोर्ड, शिक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय बाट सत्यापन गरिएका ३/३ प्रति सक्कल
 11.  सबै कागजाताहरुको छाँया प्रति Software मा अपलोड गर्नुपर्ने भएकोले Electronic copy .jpeg format मा लिइआउनुहुन अनुरोध छ ।