नेपाली मुस्लिम विद्यार्थीको लागि मित्रराष्ट्र इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तीको म्याद थप सम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई मित्रराष्ट्र इजिप्ट सरकारबाट Arabic language and Islamic Studies विषयमा प्राप्त १५ सिट मध्ये  Al-Azhar pre- University Institutes मा १२ सीट र Al-Azhar University का लागि ३ सीट प्राप्त भएकोले उक्त विश्विविद्यालयमा अध्ययनका लागि छात्रवृर्ति         सम्बन्धी नियमावली २०६० (संशोधन सहित) अनुसार उम्मेदवार छनौट गर्नु पर्ने भएकोले सो छात्रबृर्ति कार्यक्रममा अध्ययन गर्न जान इच्छुक नेपाली मुस्लिम विद्यार्थीहरुले यहि असार ६ गते देखि १२ गते सम्म कायम गरिएकोमा मिति २०७४ असार २१ गते सम्म थप गरिएकोले कार्यालय समय भित्र शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ती शाखा, केशरमहलमा निवेदन दिनुहुन अनुरोध छ । साथै थप जानकारीका लागि पूर्व सूचनामा संलग्न EMBASSY OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT KATHMANDU को नोट हेर्नुहुन अनुरोध छ ।

१)    दरखास्तका लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता

क Arbic language and Islamic Studies पढ्न योग्य हुनुपर्ने

ख नेपाली मुस्लिम विद्यार्थी हुनुपर्ने ।

ग शारिरीक र मानिसक रुपमा योग्य हुनुपर्ने ।

घ एकै परिवारको एक मात्र विद्यार्थी हुनुपर्ने ।

२)     दरखास्त दिने अवधि : २०७४  साल असार १५ गते देखि २१ गते सम्म ।

३)    दरखास्त साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु :

अध्ययन गर्न चाहेको university उल्लेख गरि रु १० को टिकट टाँसी गरी निवेदन साथ   नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, आफूले अध्ययन गरेका शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्रहरु र निरोगिताको प्रमाणपत्रहरु

४)    छात्रवृत्तिको छनोट EMBASSY OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT बाट हुनेछ ।

५)    छात्रवृत्तिमा छनोट भई Confirmation  प्राप्त भएमा मन्त्रालयबाट मनोनयन

(Nomination) गरिनेछ ।