काठमाडौं फरेष्ट्रि कलेजबाट प्राप्त B.SC.Forestry विषय स्नातक तहको लागि प्राप्त ५ सीट छात्रवृत्तिमा मनोनयन ( pre-nomination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकारलाई निजी क्षेत्रमा संचालित काठमाडौं फरेष्ट्रि कलेजबाट प्राप्त B.SC.Forestry विषय स्नातक तहको लागि प्राप्त ५ सीट प्राप्त भएकोमा साधारण तर्फ ३ सीट, आरक्षित महिला तर्फ १ सीट र आरक्षित जनजाती तर्फ १ सीट कायम गरी उम्मेदवार छनौट गर्न त्रि.वि. वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखराले शैक्षिक सत्र २०७३-२०७७ स्नातक तहको भर्नाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको मेरिट लिष्ट (Merit List) मा नाम समावेश भएका उम्मेदवारहरुवाट  मिति २०७४ ।३ ।२२ गते सम्मको समय दिइ दरखास्त आव्हान गरिएकोमा तोकिएको समयावधि भित्र पर्न आएका  दरखास्तहरुमध्ये उम्मेदवारले  विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित भर्ना छनौट परीक्षामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क तथा आरक्षण तर्फका कागजातहरुका आधारमा संलग्न सूची बमोजिम शिक्षा मन्त्रालयको योग्यताक्रम (Merit) कायम गरिएको र उक्त योग्यताक्रममा रहेका उम्मेदवारमध्ये समूहगत रुपमा योग्यताक्रममा रहेका देहायका उम्मेदवारलाई पूर्व मनोनयन गरिएको हुँदा छनौट भएका मुख्य उम्मेवारहरुले मिति २०७४।०३।२६ गते कार्यालय समय  भित्र नागरिकता तथा शैक्षिक योग्यताका सक्कल कागजात सहित सम्पर्क गर्न र पूर्व मनोनयनमा परेका उम्मेदवार मध्ये अध्ययनका लागि असमर्थ उ्रम्मेदवारले सोही अवधि भित्र अध्ययन असमर्थताको लिखित जानकारी गराउन र मनोनयन सम्बन्धमा कुनै दावीविरोध भए  उम्मेदवार स्वंय उपस्थित भई मिति २०७४।०३।२६ गते भित्र नै लिखित जानकारी गराउन एवम् मुख्य उम्मेदवारको रुपमा सूचिकृत नभएका रित पूर्वकका सबै उम्मेदवारहरु(समूहगत योग्यताक्रम सूची संलग्न छ) लाई बैकल्पिक उम्मेदवारका रुपमा सूचिकृत गरिएकाले बैकल्पिक उम्मेदवारले मिति २०७४।०३।२७ गते कार्यालय समयभित्र सम्पर्क गर्नुहुन सुचित गरिएको छ । विस्तृत विवरण यसैसाथ संलग्न छ।

 


Attached Documents
Title Size Type View Download
pre_nomination_notice_of_forestry-_moe_website 866 Kb application/pdf View Download