नामावलीबाट नाम हटाइएको सूचना

यस मन्त्रालयको मिति २०७४।०५।०८ गतेका गोखरा पत्र दैनिक तथा यस मन्त्रालयको वेब पेज www.moe.gov.np मा प्रकाशित स्नातक तहको नेपाल छात्रा विद्यापदकका लागि प्रकाशित नामावलीमा रहेका नामहरु मध्ये क्र.स. १८ मा रहेका श्री वी.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका छात्रा श्री वर्षा लाभले उक्त प्रतिष्ठानमा सर्वप्रथम भएको प्रमाण पेश गर्न नसकेको कारण उक्त नामावलीबाट निजको नाम हटाइएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


Most Visited Links