Post Graduate(PG) in Medical Science Course मा प्राप्त २० (बिस) सिट छात्रबृत्तिमा मनोनयन गरिएको सूची समायोजन सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

इजिप्ट सरकारबाट Post Graduate(PG) in Medical Science Course मा प्राप्त २० (बिस) सिट छात्रबृत्तिमा पूर्व सूचना अनुसार तयार भएको समूहगत योग्यताक्रम  सूचिमा रहेका उम्मेदवारहरु मध्येबाट साधारण समूह, आरक्षण समूह तथा विषयगत कोटा निर्धारण भएबमोजिम योग्यताक्रम सूचि अनुसार नियमानुसार छनौट हुन योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुलाइ पूर्व मनोनयन गरी सूचना प्रकाशन गरीएकोमा मन्त्रालयको मिति २०७४।०७।१४ को निर्णयानुसार योग्यताक्रमउपर परेका निवेदनका सम्बन्धमा पेश गरेका कागजातहरुको आधारमा अङंक पूनर्गणना गर्दा मिति २०७४ साल कात्तिक ६ गते प्रकाशित गरिएको योग्यताक्रमनै यथावत् रहेको व्यहोरा सम्वन्धितलाइ जानकारी गराइन्छ साथै  MD/MS तर्फ देहायवमोजिमका योग्यताक्रम र आरक्षण समूह तथा उम्मेदवारको विषयगत प्राथमिकताको अधारमा देहायवमोजिम मनोनयन सूचि समायोजन गरीएकोले सूची समायोजन पश्चात पहिलो पटक मनोनयनमा परेका उम्मेदवारले मिति २०७४ साल कात्तिक १९ गते भित्र छात्रबृत्ति शाखा केशरमहलमा सम्पर्क राख्न र यदि  अध्ययनका लागि असमर्थ भए उम्मेदवार आफै उपस्थित भइ सोही मिति भित्र निवेदन दिन समेत जानकारीका लागि सूचना प्रकाशीत गरिएको छ । साथै MDS तर्फ २ सीटमा भएको मनोनयन यथावत रहेको व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ । सूचि समायोजन गरी अन्तिम मनोनयन भएका सबै उम्मेदवारहरुले देहाय अनुसारका कागजातहरु समेत सोहि मिति भित्र पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।

विस्तृत विवरणका लागि संलग्न फाइल हेर्नुहोला।


Attached Documents
Title Size Type View Download
pg_ggypt 298 Kb application/pdf View Download