शिक्षण संस्था समन्वय शाखा, सिंहदरवार धरौटी अध्यावधिक गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकार

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

शिक्षण संस्था समन्वय शाखा, सिंहदरवार

धरौटी अध्यावधिक गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका (संशोधन सहित), २०५९ वमोजिम यो निर्देशिका प्रारम्भ हुनु भन्दा अगाडी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति पाइसकेको शिक्षण संस्थाले २०७३ साल साउन मसान्तभित्र धरौटी अध्यावधिक नगरेको भए त्यस्ता शिक्षण संस्थाले प्रति महिना प्रति कार्यक्रम दश हजारका दरले अतिरिक्त शुल्क बुझाई सम्वत् २०७४ साल चैत्र मसान्तभित्र यस निर्देशिका बमोमिज नपुग हुने धरौटी रकम थप गरी धरौटी अध्यावधिक गर्न गराउन यस मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ।उक्त अवधि भित्र धरौटी अध्यावधिक नगर्ने शिक्षण संस्थालाई यस मन्त्रालयबाट प्रदान भएको सञ्चालन अनुमति जुनसुकै बखत बन्द गर्न सकिने हुंदा २०७४ साल चैत्र मसान्त भित्र अनिवार्यरुपमा धरौटी अध्यावधिक गर्न’ गराउनु हुन सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकासित गरिएको छ ।


Most Visited Links