वैदेशिक अध्ययन/ तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिने बारेको सूचना

सूचना प्रकाशित मितिः २०७५/१/२३

यस मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेद्‌वारहरुले वैदेशिक अध्ययन/ तालिम छात्रवृत्तिका लागि  सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखामा आइपुग्ने गरी निवेदन दिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

निवेदन दिंदा एक विषयमा मात्र भर्नु पर्नेछ। आवश्यक योग्यता र अन्य प्रासङ्गिक व्यहोराका लागि www.kdischool.ac.kr  मा हेर्नुहोला।

विस्तृत विवरण यसैसाथ संलग्न छ।

email: moekapra@gmail.com


Attached Documents
Title Size Type View Download
img441 1305 Kb image/jpeg View Download