SAARC Development Fund Scholarship अन्तरगत Bangladesh Health Professions Institute (BHPI) को M.Sc. Rehabilitation Science विषयमा सन् २०१८ जुलाइको भर्नाका लागि निवेदन दिने बारेको सूचना ।

परराष्ट्र मन्त्रालय क्षेत्रीय संगठन महाशाखा, सार्क शाखाको Ro/ SAARC/074/75/ Education/७४९७ मिति २०७५।१।९ को प्रप्त पत्रानुसार SAARC Development Fund Scholarship अन्तरगत Bangladesh Health Professions Institute(BHPI) को M.Sc. Rehabilitation Science विषयमा सन् २०१८ जुलाइको भर्नाका लागि छात्रवृत्तिमा निवेदन दिने अन्तिम म्याद 26 May 2018  उल्लेख भर्इ आएकोले इच्छुक व्यक्तिहरुले वेभसाइट www.crp.bangladesh.org मा गर्इ फारम डाउनलोड गरी अवश्यक कागजात सहित उक्त वेभसाइटमा उल्लेख भए अनुसार आवेदन दिनका लागि छात्रवृत्ति छनौट समितिको मिति २०७५।१।२३ को निर्णयानुसार यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
bangla 1637 Kb application/pdf View Download