शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरु सत्यापन सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सूचना

शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरु सत्यापन सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सूचना

 

यस मन्त्रालयबाट शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्रहरु (Academic Document) सत्यापन गर्दा निम्नानुसार Verify भए पश्चात मात्र हुने हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

१ विद्यालय शिक्षाका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरु सम्बन्धमा :

  1. कक्षा ९ सम्मको मार्कसिट/ शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्रहरु  सम्बन्धित गाँउपालिका/नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासिकय अधिकृत वा सम्बन्धित गापा/नपा शिक्षा प्रमुख (अधिकृत) वा जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ प्रमुख ले अभिलेख Verify गरे पश्चात ।
  2. SEE/SLC देखि कक्षा १२ वा सो सरहको मार्कसिट/ट्रान्सक्रिप्ट, मूल प्रमाणपत्र र माइग्रेसन  सर्टिफिकेट सम्बन्धित परीक्षा बोर्डले अभिलेख Verify गरे पश्चात ।

२ उच्च शिक्षाका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरु सम्बन्धमा :

  1. उच्च शिक्षा वा सो सरहका ट्रान्सक्रिप्ट/मार्कसिट, माइग्रेसन र मूल प्रमाण पत्र सम्बन्धित परीक्षा वोर्ड बाट अभिलेख Verify भए पश्चात ।

३ वैदेशिक वोर्डबाट जारी भएका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरु सम्बन्धमा :

  1. समकक्षता निर्धारण गर्ने आधिकारीक निकायबाट जारी भएको समकक्षताको पत्र र सम्बन्धित विश्वविद्यालय/वोर्ड वा सम्बन्धित सरकारले तोकेको नेपाल स्थित कुटनीतिक नियोगबाट प्रमाणिकरण भए पश्चात ।

नोट : उपरोक्त अनुसार अभिलेख Verify गर्दा  Verify गर्ने पदाधिकारीको नाम, पद, दस्तखत, मिति र कार्यालयको छाप अनिवार्य रुपमा उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ । साथै सत्यापन गर्न आउँदा सम्बन्धित व्यक्ति स्वयम् वा एकाघर परिवारको व्यक्ति नाता खुल्ने प्रमाण सहित उपस्थित हुनु पर्ने व्यहोरा यसै सूचना द्वारा जानकारी गराईन्छ ।