S.N. Publish Date Title Detail
1 2021-10-06 बोलपत्र आह्ववानको सूचना सच्याईएको सम्बन्धमा सूचना (२०७८।०६।२०)
2 2021-10-01 MOFCOM/CHINA (2021) छात्रवृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा।
3 2021-09-28 विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीको कोभिड १९ का कारण प्रयोगात्मक अभ्यास पूरा नगरेका विद्यार्थीहरुलाई आवेदन गर्ने बारेको सूचना।
4 2021-09-27 सेवाकालिन तालिममा आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (२०७८।६।११)
5 2021-09-23 कर्णाली-स्वास्थ्य-विज्ञान-प्रतिष्ठान-ऐन-२०६८
6 2021-09-20 The Project for Human Resource Development Scholarship by Japanese Grant Aid(JDS) PhD. /Master degree (2078/6/4)
7 2021-09-17 One Day Basic Robotics & AI Training for Girls
8 2021-09-17 Press Release - 9th National Science Day, 2078
9 2021-09-17 Press Release - 9th National Science Day, 2078
10 2021-09-16 DLPIU हस्तान्तरण सम्बन्धमा (२०७८।०५।३१)
11 2021-09-16 A Webinar on 9th National Science Day, 2078 : "A Path to Centre of Excellence"
12 2021-09-15 “शिक्षा-ऐन-२०२८”
13 2021-09-15 “शिक्षा-सम्बन्धी-केही-नेपाल-ऐन-संशोधन-गर्न-बनेको-ऐन-२०७७”
14 2021-09-15 “शिक्षा-नियमावली-२०५९”
15 2026-07-19 “शिक्षा (नवौं संशोधन) नियमावली, २०७७”
16 2021-09-15 "शिक्षक-सेवा-आयोग-नियमावली-२०५७"
17 2021-09-15 “विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग-ऐन-२०५०”
18 2021-09-15 “राष्ट्रिय-परीक्षा-बोर्ड-नियमावली-२०७६”
19 2021-09-15 “प्राविधिक-शिक्षा-तथा-व्यावसायिक-तालीम-परिषद्-नियमावली-२०५१”
20 2021-09-15 “प्राविधिक-शिक्षा-तथा-व्यावसायिक-तालिम-परिषद्-ऐन-२०४५”