S.N. Publish Date Title Detail
1 2022-01-15 प्रेश विज्ञप्ति (2078/09/30)
2 2022-01-15 प्रेश विज्ञप्ति (2078/09/30)
3 2022-01-14 थाइल्याण्डको International School of Engineering, Chulalongkorn University मा विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिमा आवेदन आह्वान भएको सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना
4 2022-01-14 थाइल्याण्डको International School of Engineering, Chulalongkorn University मा विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिमा आवेदन आह्वान भएको सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना
5 2022-01-12 पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८
6 2022-01-12 व्यावसायिक संस्थालाई जर्नल प्रकाशन गर्न अनुदान सहयोगको लागि निवेदन माग गर्ने सूचना
7 2022-01-10 Press Release
8 2022-01-10 Press Release
9 2022-01-10 प्रेस विज्ञप्ति
10 2022-01-10 प्रेस विज्ञप्ति
11 2022-01-10 सूचना
12 2022-01-05 प्रेस विज्ञप्ति
13 2022-01-05 प्रेस विज्ञप्ति
14 2022-01-05 Brunei Government Scholarship to Foreign Students खुल्ला भएको सम्बन्धि जानकारीमूलक सूचना
15 2022-01-05 Brunei Government Scholarship to Foreign Students खुल्ला भएको सम्बन्धि जानकारीमूलक सूचना
16 2022-01-04 Nepal 2021 Education Sector Analysis
17 2022-01-04 Nepal 2021 Education Sector Analysis
18 2022-01-02 Aide Memoire of 2021 SSDP Joint Review Meeting.
19 2021-12-27 धरौटी रकम फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा
20 2021-12-27 धरौटी रकम फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा