S.N. Publish Date Title Detail
1 0000-00-00 MD/MS, MDS, MD in Traditional Chinese Medicine, Master's in Engineering विषयहरुको परीक्षाकेन्द्र कायम गरिएकोसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
2 0000-00-00 High Commission of Brunei Darussalam: छात्रवृत्तिमा आवेदनका लागि सूचना
3 0000-00-00 BDS/BSc Nursing : अन्तिम मनोनयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
4 0000-00-00 EMBA अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति आवेदनका लागि सूचना E-mail Print PDF
5 0000-00-00 मनोनयनका लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
6 0000-00-00 PRE NOMINATION सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
7 0000-00-00 पुनर्योग नतिजासम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
8 0000-00-00 EastChina Normal University मा अध्ययन छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना
9 0000-00-00 Bio समूह प्रवेश परीक्षा नतिजा : २०६९-१०-०६
10 0000-00-00 छात्रवृत्ति परीक्षामा प्रयोग गरीने उत्तरपुस्तिका सम्बन्धी जानकारी
11 0000-00-00 परीक्षा केन्द्रसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
12 0000-00-00 छात्रवृत्ति छनोट परीक्षा(MBBS/BDS)का लागि आवेदनसम्बन्धी सूचना: २०६९।०८।२२
13 0000-00-00 शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता विकासका लागि अध्ययन सहयोग प्रदान गर्न निवेदन आव्हान
14 0000-00-00 अध्ययन स्वीकृति तथा विदेशी मुद्रा सटही सुविधा सिफारिस पत्र (No Objection Letter) सम्बन्धी सूचना
15 0000-00-00 August 2012 MBBS Final Nomination Notice
16 0000-00-00 नेपाल विद्याभूषण पदक सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
17 0000-00-00 छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाका लागि आवेदनसम्बन्धी सूचना :२०६९।०२।२३
18 0000-00-00 रसियन फेडेरेसनबाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि आवेदनसम्बन्धी सूचना : २०६९।०१।२७
19 0000-00-00 Korean Government Scholarship 2012-2013
20 0000-00-00 Nomination सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

Most Visited Links