S.N. Publish Date Title Detail
1 0000-00-00 SSRP MTR Evaluation Report, 2012
2 0000-00-00 National Framework for Capacity Development (Guidelines)
3 0000-00-00 School Sector Reform Plan (SSRP)
4 0000-00-00 National Framework for Capacity Development (Main Document)
5 0000-00-00 निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज/क्याम्पस) सम्वन्धमा बनेको आधारभूत नीति, २०६३
6 0000-00-00 विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सन्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९
7 0000-00-00 विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना २०६६—२०७२
8 2015-10-06 Agreement between Nepal government and Dr. Kc
9 2015-05-22 विदेशी विश्वविद्यालयका अनुमति प्राप्त शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना तथा अध्ययन अध्यापन सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना
10 2015-05-22 Educationall Glimpse
11 0000-00-00 Benifit Packages
12 0000-00-00 पुस्तकालय तथा सूचना व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६९
13 0000-00-00 जनतालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने कार्यक्रमहरु र सो को कार्यान्वयन योजना
14 2015-04-08 Frequently Asked Questions
15 2015-04-16 Nepal Educational Review Act 2071
16 2015-04-16 English
17 2015-04-09 Government of Nepal Has approve the "National Blood Transfusion Policy, 2071"