कर्मचारी समायोजन प्रयोजनार्थ अद्यावधिक गरिएको जेष्ठता सूची सम्बन्धी सूचना

कर्मचारी समायोजन प्रयोजनार्थ अद्यावधिक गरिएको जेष्ठता सूची सम्बन्धी सूचना


Attached Documents
Title Size Type View Download
सूचना_(1) 179 Kb application/pdf View Download
रा.प.द्वितीय.शिक्षा.प्रशासन 757 Kb application/pdf View Download
रा.प.द्वितीय.शिक्षा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन शैक्षिक परीक्षण तथा मूल्याङ्कन 87 Kb application/pdf View Download
रा.प.द्वि.शिक्षा कला छविकला 94 Kb application/pdf View Download
रा.प.द्वितीय_शिक्षा मुद्रण 87 Kb application/pdf View Download
रा.प.द्वितीय_शिक्षा पुस्तकालय 94 Kb application/pdf View Download
रा.प.द्वितीय.शिक्षा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन कर्मचारी परीक्षण तथा मूल्याङ्कन 92 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृतीय_शिक्षा सेवा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन समूह कर्मचारी परीक्षण तथा मूल्याङ्कन उपसमूह 89 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृतीय_शिक्षा सेवा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन समूह शैक्षिक परीक्षण तथा मूल्याङ्कन उपसमूह 92 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृतीय_शिक्षा सामाजिक शिक्षा 104 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृतीय_शिक्षा संस्कृत 97 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृतीय_शिक्षा शि.प्र विद्यालय निरीक्षक 709 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृतीय_शिक्षा शारिरीक शिक्षा 140 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृतीय_शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा 90 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृतीय_शिक्षा विज्ञान 77 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृतीय_शिक्षा मुद्रण 146 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृतीय_शिक्षा नेपाली 96 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृतीय_शिक्षा गणित 129 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृतीय_शिक्षा अंग्रेजी 102 Kb application/pdf View Download
रा.प.अनं_प्रथम प्राविधिक सहायक 372 Kb application/pdf View Download
रा.प.अनं_प्रथम शिक्षा कला छविकला 112 Kb application/pdf View Download
रा.प.अनं_प्रथम शिक्षा मुद्रण व्यवस्थापन 156 Kb application/pdf View Download
रा.प.अनं_प्रथम शिक्षा कला चित्रकला 86 Kb application/pdf View Download
रा.प.अनं_प्रथम शिक्षा पुस्तकालय 160 Kb application/pdf View Download
रा.प.अनं.द्वितीय_शिक्षा कला चित्रकला 87 Kb application/pdf View Download
रा.प.अनं.द्वितीय_शिक्षा पुस्तकालय 87 Kb application/pdf View Download
रा.प.अनं.द्वितीय_शिक्षा मुद्रण व्यवस्थापन 149 Kb application/pdf View Download
रा.प.अनं_द्वितीय_शिक्षा कला छविकला 92 Kb application/pdf View Download
रा_प_अनं_द्वितीय_शिक्षा_शिक्षा_प्रशासन 91 Kb application/pdf View Download
रा.प.द्वितीय शिक्षा_कला_चित्रकला 87 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृ.शिक्षा_पुस्तकालय_विज्ञान 153 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृ.शिक्षा कला चित्रकला 361 Kb application/pdf View Download
रा.प.तृ.शिक्षा कला छविकला 482 Kb application/pdf View Download