कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम रा.प.तृतीय श्रेणीका शाखा अधिकृतहरूको पदस्थापना/कामकाज

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम संघमा समायोजन भएका नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणीका शाखा अधिकृतहरूलाई देहाय बमोजिम पदस्थापना/कामकाज गर्न मिति २०७६।०४।0३ को निर्णयानुसार खटाइएको ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
शा_अ_पदस्थापना-कामकाज 453 Kb application/pdf View Download