Nomination सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकारलाई Tianjin Municipal People's Government, China बाट शैक्षिक सत्र २०१२/१३ मा MBBS विषयमा प्राप्त दुई वटा छात्रवृत्ति सिटहरुलाई छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६० ले गरेको व्यवस्था बमोजिम समूहगतरुपमा सिट निर्धारण गरी यस मन्त्रालयबाट २०६८ फागुन १३ र २४ गतेको गोरखापत्र समेतमा प्रकाशित सूचना बमोजिम पेश भएका आवेदनहरुमध्ये उम्मेदवारको प्राप्ताङ्क, समूहगत योग्यताक्रम र आरक्षण प्रतिशतका आधारमा देहायका उम्मेदवारहरुलाई मिति २०६८ फागुन ३० गते अन्तिम मनोनयन गरिएको हुँदा मनोनयन गरिएका उम्मेदवारहरुले २०६८ चैत्र ३ गते छात्रवृत्ति शाखामा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

मनोनित उम्मेदवारः

क्र.सं. नामथर योग्यताक्रम समूह
किशोर खड्का ५३ साधारण
प्रतिक्षा पौडेल  १३ महिला

Most Visited Links