Korean Government Scholarship 2012-2013

कोरिया सरकारबाट २०१२।२०१३ को लागि कोरियामा सञ्चालन हुने देहायका विषयको छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरूका सम्बन्धमा आफ्नो सेवा समूह तथा उप समूहसँग सम्बन्धित विषयहरूमा आवेदन दिन इच्छुक निजामती कर्मचारीहरूलाई अध्ययन गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने र उक्त अनुसार विश्वविद्यालयबाट छात्रवृत्ति पाउने निजामती कर्मचारीहरूलाई प्रचलित निजामती सेवा एन, निजामती सेवा नियमावली र निजामती सेवा राष्ट्रिय तालिम नीति अनुरूप मनोनयन हुने व्यहोरा यस मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूलाई जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

छात्रवृत्तिका कार्यक्रमहरू
 
१.      Global IT Technology Program (Master/Doctoral Degree)
 
२.      KDI School of Public Policy and Management (Master degree/Ph.D Scholarship)
 
थप जानकारीका लागि
 
१.      Global IT Technology Program (Master/Doctoral Degree)
 
http://ittp.kaist.ac.kr, http://apply.kaist.ac.kr
 
२.      KDI School of Public Policy and Management (Master degree/Ph.D Scholarship)
 
http://www.dkischool.ac.kr,
 
email: admissions@kdischool.ac.kr


Most Visited Links