August 2012 MBBS Final Nomination Notice

नेपाल सरकार
शिक्षा मन्त्रालय
छात्रवृत्ति शाखा
केशरमहल

मनोनयनसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखा केशरमहल मनोनयनसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना यस मन्त्रालयलाई AUGUST SESSION 2012 मा देहायका कलेजहरुबाट MBBS विषयमा प्राप्त छात्रवृत्ति सिटहरूलाई छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६० ले गरेको व्यवस्था बमोजिम समूहगत रूपमा सिट निर्धारण गरी २०६९ भदौ १९ को गोरखापत्र समेतमा प्रकाशित सूचना बमोजिम पेश भएका आवेदनहरूमध्ये उम्मेदवारको प्राप्ताङ्क, समूहगत योग्यताक्रम तथा आरक्षण प्रतिशत र निजले पेश गरेको कलेजको प्राथमिकताक्रमका आधारमा उम्मेदवारहरूलाई मूख्य तथा वैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा PRE-NOMINATE गरी तोकिएका कागजातका साथ सम्पर्क गर्न, अध्ययनका असमर्थताको लिखित जानकारी गराउन र मनोनयनका सम्बन्धमा कुनै दावा–विरोध भए लिखित जानकारी गराउन यस मन्त्रालयबाट मिति २०६९ भदौ २९ गते गोरखापत्रमा समेत सूचना प्रकाशित गरिएकोमा पूर्वमनोनयन भएका कूल १२७ जना उम्मेदवार मध्ये १२६ जना उम्मेदवारहरूले सम्पर्क गरेका, १ जना उम्मेदवारले अध्ययन असमर्थता जनाएको र मनोनयनका सम्बन्धमा कुनै दावा विरोध पेश नभएको आधारमा अध्ययन असमर्थताका कारण रिक्त स्थानमा बैकल्पिक सूचीको क्र.सं. १ मा रहेका उम्मेदवारलाई मुख्य उम्मेदवारका रुपमा मनोनयन गरी उम्मेदवारहरुले पेश गरेको कलेजको प्राथमिकताक्रम समेतको आधारमा मनोनयन सूची समायोजन गरी देहायका उम्मेदवारहरूलाई देहायका अध्ययन संस्थामा छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि अन्तिम मनोनयन गरिएको हु“दा मनोनित उम्मेदवारहरूले २०६९ भदौ ३१ गते अपरान्ह ३ः०० बजे शिक्षा मन्त्रालय, छात्रवृत्ति शाखा, केशरमहलमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

अन्तिम मनोनयन गरिएका उम्मेदवारहरूको सूची तलको PDF File मा राखिएको छ ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
August2012_MBBS_Nomination 109 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links