अध्ययन स्वीकृति तथा विदेशी मुद्रा सटही सुविधा सिफारिस पत्र (No Objection Letter) सम्बन्धी सूचना

विदेशमा MD/MS/MDS वा सो सरहको प्रवेश परीक्षा (Entrance Examination) मा सहभागि हुन चाहने ‍इन्टर्नसीप पूरा नगरेका विद्यार्थीका सन्दर्भमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट इन्टर्नसीप कोर्ष एमबीबीएस कार्यक्रमको अभिन्न अङ्ग भएको र एक वर्षको इन्टर्नसीप पूरा गरिसकेपछि पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाले मात्र अस्थायी दर्ता पाउने र सो दर्ता भएपछि मात्र उच्च शिक्षाका लागि योग्य हुने व्यहोरा प्राप्त भएको अवस्थामा यस मन्त्रालयको २०६९ असोज १२ गतेको निर्णयानुसार MD/MS/MDS Entrance Examination का लागि देहायका सबै कागजातहरू पेश गरेको अवस्थामा मात्र No Objection Letter प्रदान गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

आवश्यक कागजातहरूः
• विद्यार्थीको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र ।
• MBBS वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र (Transcript / Pass Certificate / Degree awarded Certificate)
• Internship Completion Certificate र Medical Council Registration Certificate.।


शिक्षा मन्त्रालयबाट सञ्चालन गरिने छात्रवृत्ति छनौट परीक्षा तथा छात्रवृत्तिमा उम्मेदवार मनोनयन सम्बन्धी कार्य, छावृत्तिमा अध्ययन समाप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको सम्पर्क, अध्ययन स्वीकृति तथा विदेशी मुद्रा सटही सुविधा सिफारिस पत्र (No Objection Letter) सम्बन्धी कार्य यस मन्त्रालयको केशरमहल स्थित छात्रवृत्ति शाखाबाटै सम्पादन गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

अध्ययन स्वीकृति तथा विदेशी मुद्रा सटही सुविधा सिफारिस पत्र (No Objection Letter) को आवेदन फाराम, अवश्यक कागजात, प्रक्रिया लगायतको विस्तृत जानकारी यस मन्त्रालयको वेवसाइट www.moe.gov.np र केशरमहल स्थित छात्रवृत्ति शाखाको सूचना पाटीमा प्रकाशन गरिएको छ ।


Most Visited Links