छात्रवृत्ति छनोट परीक्षा(MBBS/BDS)का लागि आवेदनसम्बन्धी सूचना: २०६९।०८।२२

नेपाल सरकार
शिक्षा मन्त्रालय 
शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता विकासका लागि अध्ययन सहयोग प्रदान गर्न निवेदन आव्हान ।
सूचना प्रकाशन मिति:  २०६९।०८।०६

शिक्षा मन्त्रालयवाट सञ्चालित Joint Direct Funding कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता विकास गर्ने प्रयोजनार्थ उनीहरुको शैक्षिक योग्यता अभिवृद्धिका लागि निजी प्रयासमा स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल. र विद्यावारिधि अध्ययन गरिरहेका क्रमशः ५, १०, १०, र ५ जना कर्मचारीहरुका लागि स्टेशनरी सहयोग स्वरुप निश्चित रकम प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको र सो सहयोग रकम उपलब्ध गराउनका लागि देहायवमोजिमका मापदण्ड तय गरिएको व्यहोरा जानकारी गराउदै इच्छुक कर्मचारीलाई यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिन भित्र शिक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक सहायता समन्वय शाखामा आइपुग्ने गरी निवेदन आव्हान गरिएको छ ।

१. निजामती सेवा ऐन २०४९ (संशोधन सहित) को दफा २४(२) बमोजिम बढी अंक पाउने निजामती कर्मचारीहरुमध्येवाट प्राथमिकताका आधारमा छनौट गरिनेछ ।
२. अध्ययन विदा लिनुपरेमा निजामती सेवा नियमावली २०५० (संशोधन सहित) को नियम ४९(घ) वमोजिम उमेरको हद लाग हुनेछ ।
३. अध्ययन सहयोगका लागि सहभागी छनौट गर्दा सकेसम्म कुनै अवसर नपाएका निजामती कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
४. अध्ययन सहयोग प्राप्तगर्न आवेदन गर्ने कर्मचारीले सकेसम्म आफू कार्यरत रहेकै जिल्ला वा क्षेत्रमा सञ्चालित कुनै कलेज वा विश्वविद्यालयमा भर्ना भएको प्रमाण आवेदन सँगै पेश गर्नु पर्नेछ ।
५. यस किसिमको अध्ययन सहयोग प्राप्त गर्नका लागि न्यूनतम स्थायी सेवा अवधी ५ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।
६. यस किसिमको अध्ययन सहयोग प्राप्त गर्ने कर्मचारीले विश्वविद्यालयद्वारा निर्धारित तहगत समयावधिभित्र अनिवार्यरुपमा अध्ययन पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । अध्ययनका क्रममा विशेष परिस्थिति सिर्जना भएमा वढीमा थप १ वर्ष भित्र अध्ययन पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । अन्यथा सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराइएको रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
७. अध्ययनको विषय क्षेत्र शिक्षा शास्त्र भएको हुनुपर्नेछ ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
आवेदन_सूचना_वेवसाइट1 38 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links