EastChina Normal University मा अध्ययन छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना

अर्थ मन्त्रालयको चं नं १३२६ को पत्रबाट सन् २०१३।१४ मा चीन सरकारबाट प्राप्त हुने East China Normal University (ECNU) मा सञ्चालन हुने International Master of Education Leadership and Policy विषयक १ बर्षे स्नातकोत्तर अध्ययन छात्रवृत्ति कार्यक्रममा सहभागी हुन ईच्छुक अधिकृत स्तरका कर्मचारीले मिति २०६९।११।०२ सम्म यस मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखामा निवेदन दिनुहुन सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।


Most Visited Links