पुनर्योग नतिजासम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकारलाई स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त हुन आउने विज्ञान(Biology) विषय लिई 10+2 वा सो सरह उत्तीर्ण न्यूनतम योग्यता कायम हुने Undergraduate Level (Biology Group) का MBBS, BDS, BSc Nursing, BPH, B. Pharmacy, BMLT, BAMS, BSc Forestry लगायतका विषयमा प्राप्त हुने छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि खुला प्रतियोगिताबाट उम्मेदवार छनौट गर्न मिति २०६९।१०।६ गते सञ्चालित छात्रवृत्ति छनौट परीक्षाको २०६९।१०।११ गते प्रकाशित नतिजामा अनुत्तीर्ण भई नतिजा उपर चित्त नबुझी पुनर्योगका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूको नतिजा पुनर्योग गर्दा नतिजामा कुनै परिवर्तन नपाइएको हु“दा यस मन्त्रालयबाट २०६९।१०।११ गते प्रकाशित योग्यताक्रम (नतिजा) मा कुनै संशोधन नभएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


Most Visited Links