PRE NOMINATION सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

यस मन्त्रालयलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत देहायका शिक्षण संस्थाहरूबाट Biology विषयमा प्राप्त छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरू मनोनयन गरी पठाउन मिति २०६९।१०।१२ गतेको गोरखापत्रमा समेत प्रकाशित सूचना बमोजिम आवेदन पेश गर्ने उम्मेदवारहरूमध्ये उम्मेदवारको प्राप्ताङ्क, समूहगत योग्यताक्रम, समूहगत आरक्षण प्रतिशत र उम्मेदवारले पेश गरेको शिक्षण संस्थाको प्राथमिकताक्रमका आधारमा देहायका शिक्षण संस्थाहरूमा देहायका उम्मेदवारहरुलाई मूख्य तथा बैकल्पिक उम्मेदवारका रुपमा पूर्वमनोनयन -Pre-nomination_ गरिएको हुँदा मुख्य उम्मेदवारहरूले देहायको समयावधि भित्र देहायका कागजातका साथ छात्रवृत्ति शाखा, केशरमहलमा सम्पर्क गर्न साथै सूचिकृत उम्मेदवारहरूमध्ये अध्ययनका लागि असमर्थ उम्मेदवारले सोही अवधिभित्र अध्ययन असमर्थताको लिखित जानकारी गराउन र मनोनयनका सम्बन्धमा कुनै दाविविरोध भए उम्मेदवार स्वयम् उपस्थित भई लिखित जानकारी गराउनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

यस सूचनाको पूर्ण भाग तलको PDF document मा राखिएको छ ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
MBBS_Prenomination1 114 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links