मनोनयनका लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

यस मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत देहायका कलेजहरूमा BDS/BSc Nursing विषयका छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि देहाय बमोजिमको सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू मनोनयन गरी पठाउनु पर्ने भएको हु“दा यस मन्त्रालयको २०६९ माघ ६ गते सञ्चालित Undergraduate Level (Biology) विषयको छात्रवृत्ति छनौट परीक्षाको मिति २०६९ माघ ११ गते प्रकाशित नतिजामा देहायको समूहगत योग्यताक्रम भित्र नाम रहेका उम्मेदवारहरूले प्रवेश पत्रको प्रतिलिपि, 10+2 वा सो सरहको Transcript को सक्कल प्रमाण पत्र, नेपाली नागरिकताको सक्कल प्रमाण पत्र र आरक्षण तर्फका उम्मेदवारहहरूले आवेदन गर्दाका बखत पेश गरेका आरक्षणसम्बन्धी सक्कलै सिफारिसहरू सहित उम्मेदवार स्वयम् उपस्थित भई छात्रवृत्ति शाखा, केशरमहलमा आवेदन दिनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । पुनश्चः उल्लिखित शिक्षण संस्थाहरूमा अध्ययन गर्न नचाहने तोकिएको योग्यताक्रम भित्र नाम रहेका उम्मेदवारहरूले तपसिलमा तोकिएको अवधि भित्र नै अध्ययन असमर्थताको लिखित जानकारी गराउनु हुन सूचित गरिन्छ ।

यस सूचनाको पूर्ण भाग तलको PDF document मा राखिएको छ ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
BDS_BSc_Nursing_Aplication_Notice1 62 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links