EMBA अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति आवेदनका लागि सूचना E-mail Print PDF

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको चालु आ ब २०६९।७० को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार नेपाल व्यवस्थापन संघको Management Development Campus (MAN-DAC)मा Executive Master of Business Administration (EMBA) अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएकोले (गोरखापत्र दैनिकमा मिति २०६९।११।१० मा प्रकाशित सूचना) सो छात्रवृत्ति कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक यस मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कर्मचारीहरुले मिति २०६९।११।२१ सम्म यस मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखामा निवेदन गर्नका लागि सूचित गरिन्छ ।

( सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सूचना सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको website : www.moga.gov.np मा राखिएको छ ।)


Most Visited Links