BDS/BSc Nursing : अन्तिम मनोनयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

स मन्त्रालयलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत देहायका शिक्षण संस्थाहरूबाट BDS / BSc Nursing विषयमा प्राप्त छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरू मनोनयन गरी पठाउन यस मन्त्रालयबाट मिति २०६९।११।११ गतेको गोरखापत्रमा समेत प्रकाशित सूचना बमोजिम आवेदन पेश गर्ने उम्मेदवारहरूलाई मूख्य तथा बैकल्पिक उम्मेदवारका रुपमा पूर्वमनोनयन -Pre-nomination_ गरी उम्मेदवारहरूलाई सम्पर्क गर्न, अध्ययनका लागि असमर्थ उम्मेदवारलाई अध्ययन असमर्थताको लिखित जानकारी गराउन र मनोनयनका सम्बन्धमा दाविविरोध पेश गर्नका लागि मिति २०६९।११।२९ गतेको गोरखापत्र समेतमा सूचना प्रकाशित गरिएकोमा सूचनामा उल्लिखित समयावधि भित्र देहायका मुख्य उम्मेदवारहरूले सम्पर्क गरेका, मनोनयनका सम्बन्धमा कुनै दाविविरोध पेश नभएको हुँदा अध्ययन असमर्थता र सम्पर्क नगरेका कारणले रिक्त रहेका स्थानमा सोही समूहका बैकल्पिक उम्मेदवारमध्ये उम्मेदवारको प्राप्ताङ्क, समूहगत योग्यताक्रम, समूहगत आरक्षण प्रतिशत र उम्मेदवारले पेश गरेको शिक्षण संस्थाको प्राथमिकताक्रमका आधारमा देहायका बैकल्पिक उम्मेदवारलाई मुख्य उम्मेदवारका रुपमा मनोनयन गरी मनोनयन सूची समयोजन गरी देहायका उम्मेदवारलाई देहायको शिक्षण संस्थामा अध्ययनका लागि अन्तिम मनोनयन गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

पूर्ण सूचनाको लागि तलको PDF file download गरी हेर्नुहोला ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
notice_final_nomination1 81 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links