High Commission of Brunei Darussalam: छात्रवृत्तिमा आवेदनका लागि सूचना

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च नं ३०३, मिति २०६९।११।१० को वैदेशिक छात्रवृत्तिमा मनोनयन विषयक पत्र छायाँप्रति यसैसाथ संलग्न छ । सो छात्रवृत्ति कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक शिक्षा मन्त्रालय वा अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुले यस मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखामा निवेदन दिनुहुन अनुरोध छ ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
Brunie_Scholarship0011 1358 Kb image/jpeg View Download

Most Visited Links