MD/MS, MDS, MD in Traditional Chinese Medicine, Master's in Engineering विषयहरुको परीक्षाकेन्द्र कायम गरिएकोसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

परीक्षाकेन्द्र कायम गरिएकोसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकारलाई स्नातकोत्तर तहका MD/MS, MDS, MD in Traditional Chinese Medicine, Master's in Engineering विषयहरुमा प्राप्त छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्न २०६९ चैत्र २२ गते अपरान्ह १:०० बजेदेखि सञ्चालन गरिने लिखित परीक्षाको परीक्षाकेन्द्र ट्रिनिटी इन्टरनेसनल कलेज, डिल्लीबजारमा कायम गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Click HERE for the location map of Trinity International College, Dillibazar.


Most Visited Links