सेवा सञ्चालन स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने समयावधि थप गरिएकोसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखा

केशरमहल

स्वदेश तथा विदेश स्थित शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि भाषा शिक्षण, तालिम, पूर्व तयारी कक्षा तथा परामर्श सेवा र सोवापत विद्यार्थीहरूसँग लिने शुल्क तथा ती संस्थाहरूबाट विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने सेवा तथा सुविधासमेतलाई व्यवस्थित र सरलीकृत गर्ने गराउने प्रयोजनका लागि यस मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको ‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८’ बमोजिम शैक्षिक परामर्श सेवा, पूर्व तयारी कक्षा, भाषा शिक्षण कक्षा सञ्चालन गरिरहेका र गर्न चाहने संस्थाले शिक्षा मन्त्रालयबाट अनिवार्यरूपमा सेवा सञ्चालन स्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्था भएबमोजिम २०७० कार्तिक ६ गतेदेखि २०७० मंसिर ५ गतेसम्म सेवा सञ्चालन स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने समयावधि तोकी सूचना प्रकाशित गरिएकोमा सो अवधिमा तिहार विदा तथा संविधान सभा निर्वाचनको सार्वजनिक विदा परेको लगायतका कारणबाट आवेदन पेस गर्न नसकिएकोले पुनः म्याद थपका लागि अनुरोध भई आएअनुरूप मन्त्रालयको मिति २०७१/०१/२१ को निर्णय अनुसार आवेदन गर्ने समयावधि २१ दिन थप गरिएको हुँदा २०७१ जेष्ठ १ गतेदेखि २०७१ जेष्ठ २१ गतेसम्म  मन्त्रालयको केशरमहल परिसर स्थित शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखामा तल उल्लेख भएअनुसारका कागजात संलग्न राखी आवेदन पेस गर्नहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम सेवा सञ्चालन स्वीकृतीका लागि आवेदन दिई स्वीकृती प्राप्त संस्थाहरूको मात्र नामावली प्रकाशन गरिने हुँदा उक्त नामावली प्रकाशनपछि स्वीकृती नलिएका संस्थाहरूमा पर्न जाने असरका लागि संस्था स्वयम् नै जिम्मेवार हुने व्यहोरासमेत सूचित गरिन्छ । 

आवेदन फाराम मन्त्रालयको वेवसाइट धधध।mयभ।नयख।लउ बाट डाउनलोड गर्न वा शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखा, केशरमहलबाट लिन सकिने छ ।

 

यस सूचनाको पूर्ण पाठ तथा आवेदन फारम डाउनलोडका लागि तल राखिएको छ ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
Application_Form 56 Kb application/pdf View Download
Full_Notice 48 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links