सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

(सूचना प्रकाशित मिति २०७१/२/२९)

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को प्रयोजनार्थ यस मन्त्रालयमा आ.व. २०७१/०७२ भरकोे लागि संलग्न चेकलिष्टमा उल्लेख भएबमोजिमका कार्यहरु गर्न इच्छुक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले यस मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन शाखामा आफूले गर्न चाहेको कार्यको लागि यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र सूची दर्ता गर्न चेकलिष्ट सहित निवेदन पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । मौजुदा सूचीमा समावेश हुनका लागि दिनुपर्ने निवेदनको ढाँचा तथा आवश्यक कागजात सम्बन्धी विस्तृत विवरणका लागि तलको PDF document डाउनलोड गर्नुहोला ।

निर्धारित ढाँचामा प्राप्त नभएका तथा आवश्यक कागजात संलग्न नगरी निवेदन दिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाहरुलाई मौजुदा सूचीमा समावेश गरिने छैन ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
Check_list_and_Nibedan 86 Kb application/msword View Download