शैक्षिक मेला/प्रदर्शनी आयोजना गर्ने संस्थाहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना

यस मन्त्रालयको मिति २०७१/०२/१२ को निर्णय (सचिवस्तरीय) अनुसार शैक्षिक मेला/प्रदर्शनी आयोजना गर्ने संस्थाहरुले उक्त मेला÷प्रदर्शनी आयोजनाको पूर्वस्वीकृतिका लागि यस मन्त्रालयमा निवेदन पेश गर्दा ‘शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८’ को परिच्छेद ४ को ३(घ) बमोजिमका कागजातहरू संलग्न गरी कम्तिमा १५ (पन्ध्र) दिन अगाडि निवेदन पेश गर्नुपर्ने र उक्त निवेदन समन्वय समितिको बैठकमा पेश गरी सो समितिले सिफारिस गरेपछि मात्र पूर्वस्वीकृति प्रदान गरिने छ । पूर्वस्वीकृति प्राप्त गरेपछि मात्र सोसम्वन्धी प्रचारप्रसार÷विज्ञापनको कार्य गर्नुपर्ने साथै त्यस्ता मेला/प्रदर्शनी समाप्त भएको ७ (सात) दिनभित्र उक्त मेला/प्रदर्शनीका सहभागी शिक्षण संस्था, सेवाग्राहीले पाएको सेवा, सुविधा तथा मेला/प्रदर्शनीमा भएको आम्दानी–खर्च लगायतका विवरण खुलाइएको प्रतिवेदन यस मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने निर्णय भएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।