‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका २०६८’ को कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६९/११/०४ को निर्णयअनुसार कायम भएको राजश्व दस्तुरको विवरण

शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका २०६८’ को कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६९/११/०४ को निर्णयअनुसार कायम भएको राजश्व दस्तुरको विवरण:

क्र.सं.   
 

 शीर्षक दर  एकाइ 
 १ शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण संस्था स्वीकृती आवेदन दस्तुर  रु.१००।–  प्रति संस्था
२  शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण संस्था स्वीकृती दस्तुर  रु.५०००।–  प्रति संस्था
३  शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी संस्था नवीकरण दस्तुर  रु.५०००।–  प्रति संस्था/प्रति पटक
४  शैक्षिक मेला आयोजना स्वीकृती (स्वदेशी आयोजक)  रु.५०००।–  प्रति संस्था/प्रति पटक
२  शैक्षिक मेला आयोजना स्वीकृती (विदेशी आयोजक)  USD 1000  प्रति संस्था/प्रति पटक