विदेशी विश्वविद्यालयका अनुमति प्राप्त शैक्षिक कार्यक्रमको नविकरणका लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना

यस मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त गरी विदेशी विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन तथा लर्निङ सेन्टरको रूपमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थाहरूले यस शैक्षिक सत्र (आ.व.०७१/७२) को अनुमति नविकरणका लागि यसैसाथ संलग्न नविकरण फाराम भरी, प्रति विद्यार्थी रू. १२००।— (अक्षेरुपी एक हजार दुई सय ) का दरले हुन आउने राजश्व रकम दाखिला गरी सोको सक्कलै भौचर तथा फाराममा उल्लिखित काजगातहरु समेत संलग्न गरी नविकरणका लागि अविलम्व आवेदन गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

नोटः नविकरण सम्बन्धि आवेदन फाराम यसै सूचनाको पुछारमा राखिएको छ। कृपया download गर्नुहोला ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
Renew_form 83 Kb application/pdf View Download