Governance and State Management विषयक प्रिशक्षण कार्यक्रमा सहभागिताका लागि निवेदन दिने बारे सूचना

 नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको च नं ४६४/०७१-७२, मिति २०७१।०९।१२ को पत्रानुसार रा.प.द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मिति २०७१ माघ २० गते देखि चैत्र ६ गतेसम्म संचालन हुने Governance and State Management विषयक ३० कार्य दिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक कर्मचारीहरुले यस मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखामा सात दिनभित्र निवेदन दिनुहुन अनुरोध छ ।