Colombo Plan/Malaysia सरकारबाट संचालन हुने अध्ययन/तालीम कार्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रस्तुत विषयमा Colombo Plan/Malaysia सरकारबाट संचालन हुने देहाय अनुसारको अध्ययन/तालीम कार्यक्रममा यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका दुर्गम जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयका गणित र विज्ञान विषयका योग्यता पुगेका, हालसम्म अवसर नपाएका २ जना महिला र २ जना पुरुष शिक्षकहरु मनोनयन गर्ने प्रयाजनार्थ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं. १८७, मिति २०७१।९।२० को पत्रबाट लेखी आएको हुँदा इच्छुक शिक्षकहरुले यस मन्त्रालयको क.प्र. तथा ज.वि. शाखामा ३ (तीन) हप्ता भित्र निवेदन दिनु हुन अनुरोध छ ।

सि.नं. छात्रवृत्तिको विषय सिट संख्या अध्ययन/तालीम अवधि फाराम सम्बन्धित संस्थामा पुग्नु पर्ने म्याद
1 Professional Programme for Secondary Science and Mathematics Education. 4 person Training 11 May-5 June, 2015 19 Feb, 2015