"Project Apprisal" प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागीताका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको च.नं. ५२०र०७१०७२, मिति २०७१।१०।०८ को पत्रानुसार रा.प.द्वितीय श्रेणीका प्राविधिक अधिकृतहरुका लागि मिति २०७१ फागुन ८ गते देखि चैत्र २३ गतेसम्म ३० (तिस) कार्यदिनको "Project Apprisal" प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक कर्मचारीहरुले यस मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखामा सात दिनभित्र निवेदन दिनुहुन अनुरोध छ ।

प्रशिक्षार्थी मनोनयन फारम डाउनलोडका लागि राखिएको छ ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
form1 1650 Kb image/jpeg View Download