"Professional Course on Management and Development" प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागीताका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको च.नं. ५२९ /०७१-०७२, मिति २०७१।१०।१२ को पत्रानुसार रा.प तृतीय श्रेणीका प्राविधिक अधिकृतहरुका लागि मिति २०७१ फागुन ११ गते देखि संचालन हुने  ३० (तिस) कार्यदिनको "Professional course on Management and Development  " प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक कर्मचारीहरुले यस मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखामा सात दिनभित्र निवेदन दिनुहुन अनुरोध छ ।