"Postgraduate programme" तथा "Australian Awards Scholarships" कार्यक्रममा सहभागीताका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

देहाय अनुसारको अध्ययन/तालीम कार्यक्रममा निजामती सेवा एेन २०४९ (संसोधन सहित) को दफा ४० ख(३) बमोजिम गठित समितिको मिति २०७१।१०।४ मा बसेको बैठकबाट देहाय अनुसारको निर्णय भएको भनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च नं २००, मिति २०७१।१०।५ को पत्रबाट लेखी आएको हुँदा इच्छुक कर्मचारीहरुले यस मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखामा सात दिनभित्र निवेदन दिनुहुन अनुरोध छ ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
notice 289 Kb image/jpeg View Download