सेवा सञ्चालन स्वीकृति प्रक्रिया रद्द गरिएको सम्वन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

नेपाल सरकार
शिक्षा मन्त्रालय
शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाकेशरमहल, काठमाडौं

 

शैक्षिक परामर्र्र्श सेवा, भाषा शिक्षण तथा पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूबाट विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गरिने सेवा तथा सुविधा समेतलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयद्वारा ‘शैक्षिक परामर्र्र्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका २०६८’ जारी भई कार्यान्वयनको व्रmममा रहेको छ । सोबमोजिम सेवा सञ्चालन स्वीकृतिका लागि पहिलो पटक मिति २०७०/०७/०६ देखि २०७०/०८/०५ सम्म अनलाइनमा र दोस्रो पटक मिति २०७१/०२/०१ देखि २०७१/०२/२१ सम्म तोकिएको समयावधिमा सेवा सञ्चालन गरिरहेका संस्थाहरूबाट आवेदन पेस हुन आएकामा उक्त निर्देशिकाको परिच्छेद ४ को दफा ९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरूमा कार्यरत परामर्शदाताहरू तालिम प्राप्त हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको तर सोअनुसारको तालिम प्रमाणपत्र कुनै पनि आवेदक संस्थाबाट पेस हुन आएको नदेखिएकोले सो सम्वन्धमा निर्देशिकाबमोजिम सेवा सञ्चालन स्वीकृति प्रव्रिmयामा जटिलता देखिन आएको हुँदा यसअघि दुवैपटक प्रकाशित सूचनाअनुसार पेस हुन आएका आवेदनअनुसार सेवा सञ्चालन स्वीकृतिसम्वन्धी हालसम्म भए/गरेका सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरिएको छ । निर्देशिकामा रहेका प्रावधानअनुसार देखिएका जटिलतालाई सम्बोधन गर्न निर्देशिकामा आवश्यक व्यवस्था यथासीघ्र गरी सेवा सञ्चालन स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस गर्न पुनः सूचना प्रकाशित गरिने छ । यसअघि पेस हुन आएका निवेदनहरूलाई यथावत कायम राखी ती संस्थाहरूले पुनः निवेदन पेस गर्न नपर्ने तर प्रकाशित हुने नया“ सूचनाबमोजिम कुनै कागजात पेस÷अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएमा मन्त्रालयमा सम्पर्क राखी कागजातहरू पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको हु“दा सम्वन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ ।