Send us a feedback


Contact Info

 
 
MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal 
email: info@moest.gov.np
 
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका
Ministry of Education

सि.नं.

टेलिफोन तथा फ्याक्स नम्वरहरु

फोन तथा फ्याक्स नम्वर

  1.  

माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीकोज्यूको निजी सचिवालय

०१४२००३५३,
०१४२००३७३ (फ्याक्स)

2.

श्रीमान् सचिवज्यूको निजी सचिवालय

०१४२००३५४,
०१४२००३७५ (फ्याक्स)

3.

प्रशासन महाशाखा

०१४२००३५६

 

3.1

कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखा

०१४२११९९०/४२००३७९

3.2

आन्तरिक प्रशासन तथा सम्पत्ति  व्यवस्थापन शाखा

०१४२००४५३

3.3

कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा

०१४२११९६०

3.4

आर्थिक प्रशासन शाखा

०१४२००३६०

4.

योजना महाशाखा

०१४२००३५७,
०१४२००३७८ (फ्याक्स)

 

4.1

बैदेशिक सहायता समन्वय (विद्यालय शिक्षा) शाखा

०१४२००३८१

4.2

बैदेशिक सहायता समन्वय (उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा) शाखा

०१४२००३८१

4.3

योजना, कार्यक्रम तथा बजेट(विद्यालय शिक्षा) शाखा

०१४२००३८३

4.4

योजना, कार्यक्रम तथा बजेट(उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा) शाखा

०१४२००३८३

4.5

पुस्तकालय समन्वय शाखा

०१४२११९६४

4.6

सञ्चार (मिडिया) समन्वय शाखा

०१४२११९६४

4.7

नीति निर्धारण समितिको सचिवालय

०१४२११९८३

4.8

यूनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोग

०१४२००५५९

5.

शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखा

०१४२००३५८

 

5.1

आधारभूत शिक्षा शाखा

०१४२११९८५

5.2

माद्यमिक शिक्षा शाखा

०१४२११९८५

5.3

प्रारम्भिक बालविकास, वैकल्पिक तथा खुला शिक्षा समन्वय शाखा

०१४२११९८५

5.4

विद्यालय सम्पत्ति व्यवस्थापन शाखा

०१४२११९८५

6.

अनुगमन मूल्यांकन तथा निरीक्षण महाशाखा

०१४२००३५९

 

6.1

अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा

०१४२००३८२

6.2

कार्यक्रम अनुगमन समन्वय शाखा

०१४२००३८२